Medezeggenschapsraad


De MR is, wat de naam zelf al zegt; een orgaan voor medezeggenschap of anders gezegd inspraak. Elke school heeft een schoolbestuur, ook wel bevoegd gezag genoemd. Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid; de beslissingen die worden genomen voor de school. Het bestuur neemt de beslissingen niet alleen, maar in overleg met de medezeggenschapsraad (MR). Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat hij heeft, kenbaar maken aan het bestuur, of daar nu wel of niet om wordt gevraagd.

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (bij wet vastgelegd). 

De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de keuze van een lesmethode, de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten, enz. Over de verschillende onderwerpen heeft de MR adviesrecht of instemmingsrecht; bij adviesrechtgeeft de MR advies die door het bevoegd gezag wel of niet overgenomen kan worden, bij het instemmingsrecht kan een beleidsverandering uitsluitend doorgang vinden als de MR hiermee instemt.

In de medezeggenschapsraad van het basisonderwijs zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding). De MR leden voor de oudergeleding worden gekozen door en uit de ouders van de school, de MR leden voor de personeelsgeleding worden gekozen door en uit het personeel van de school (met uitzondering van personeelsleden die namens het bevoegd gezag overleg voeren met de MR). 

De personeelsgeleding van de MR komt op voor de belangen van het personeel en de oudergeleding voor de belangen van de ouders en leerlingen. Daarmee is de MR geen klachtencommissie, maar speelt ze een rol bij het bevorderen van de communicatie, de openheid en het overleg binnen de school.
Aan het begin van het schooljaar worden de vergaderdata voor het komend jaar vastgesteld. Deze vergaderingen zijn openbaar en kunnen door alle ouders worden bijgewoond als toehoorder. De vastgestelde notulen zullen worden gepubliceerd op deze website.

Heeft u vragen of opmerkingen aan de MR, spreek ons dan een keer aan op school of stuur een email aan mr@montessori-enkhuizen.nl


Algemene documenten
Medezeggenschapsreglement 
Activiteitenplan MR
Statuten  MR juli 2013