Audit van de Nederlandse Montessori Vereniging

Op donderdag 9 juni j.l. heeft de Nederlandse Montessori Vereniging een bezoek gebracht aan onze school. De Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) heeft als missie: het bevorderen en (doen) ontwikkelen van opvoeding en onderwijs volgens de beginselen en werkwijzen van Maria Montessori en het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van het montessori-onderwijs naar de maatstaven van de 21ste eeuw.

De vereniging behartigt de belangen van montessori opvoeding & onderwijs. Dit gebeurt bijvoorbeeld in het overleg met de Onderwijsinspectie.

Door netwerken van ervaringsdeskundigen zorgt de NMV voor de kwaliteitsbewaking van montessoriopvoeding / -onderwijs. Enerzijds gebeurt dit door regelmatige audits en visitaties. Anderzijds zorgt de NMV er voor dat de medewerkers van opvoeding en onderwijs inhoudelijk deskundig zijn; hiertoe zijn bindende afspraken met de opleidingsinstituten gemaakt.

Een audit is een middel om kwaliteit te constateren en ontwikkelpunten vast te kunnen stellen. De NMV-Audit is bedoeld om te ‘luisteren’ hoe de montessori-instelling het doet in de praktijk en om dit ook te herkennen.

De zelfevaluatie van onze school is de start van het waarderend auditen.

De NMV-auditors spiegelen vervolgens de organisatie. Hun eindverslag is de reflectieve notitie: een beschrijvend en constaterend document, met daarin advies over ontwikkelpunten van de instelling.

Het belangrijkste uitgangspunt van de audit is ‘insluiten’. De NMV wil graag dat de basiskwaliteit bij de montessori-instellingen zo hoog is dat er recht wordt gedaan aan de uitgangspunten van dr. Maria Montessori én vindt het belangrijk dat er veel montessori-instellingen beschikbaar zijn.

De bedoeling is dat de montessorikwaliteit die de instelling zelf uitdraagt als zodanig wordt herkend, zodat de NMV-erkenning plaats kan vinden. En…hoera! Deze hebben wij ontvangen.

Het auditteam bestond uit drie personen, allen werkzaam als schoolleiders binnen het montessori-onderwijs en werkzaam als lid van de NMV. Tijdens de audit hebben zij in alle groepen groepsbezoeken afgelegd op verschillende momenten van de dag. Daarnaast zijn zij in gesprek gegaan met een groep ouder(s)/verzorger(s), een groep midden- en bovenbouwleerlingen en het team.

Al deze bevindingen worden vervolgens op papier gezet in een reflectieve notitie (zie eerder vermeld). Deze ontvangen wij als school z.s.m. Hierin staat o.a. beschreven wat de aanbevelingen zijn voor ons onderwijs. In hoofdlijnen hebben zij aanbevelingen voor scholing van al onze medewerkers en binnen het pedagogisch klimaat gericht op effectieve leertijd.
 

Logo_NMV_montessori Logo_NMV_montessori