Contactpersonen, vertrouwenspersonen en
klachtencommissie onderwijs Vereniging Bijzondere Scholen
 
Waar samen gewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school is betrokken, anderzijds. Mocht een dergelijke situatie zich voordoen dan kunt u hierover praten met de interne contactpersoon van onze school. Dat is de intern begeleider, Lida Noordhout. Wij hanteren overigens het principe: ga eerst naar de leerkracht, dan naar de directeur.
 
Indien er intern op school geen oplossing gevonden kan worden, kunt u een klacht deponeren bij de Landelijke Klachtencommissie VBS, waar de school bij is aangesloten. De Klachtencommissie VBS is onderdeel van de GCBO (Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs). Uw klacht kan leiden tot een advies van de commissie aan de school om bepaalde dingen te verbeteren of anders aan te pakken.  U dient uw klacht in door een ondertekende brief te sturen naar het secretariaat van de commissie. Meer informatie hierover vindt u op www.gcbo.nl.
 
Klachtencommissie Vereniging Bijzondere Scholen
Klachten op het meer schoolinhoudelijke vlak kunnen, indien intern op school geen oplossing wordt gevonden of de klacht niet naar tevredenheid van klager wordt opgelost, direct worden voorgelegd aan de Klachtencommissie onderwijs VBS in Den Haag, bij voorkeur via eerder genoemde website. De klachtencommissie neemt na ontvangst van de klacht deze – mits de klacht qua termijn en inhoud- ontvankelijk is, in behandeling. Beide partijen (klager en school) worden altijd in de gelegenheid gesteld hun mening te geven (hoor en wederhoor). Na behandeling van de klacht, doet de klachtencommissie uitspraak en geeft een advies aan het bestuur van de school. Het bestuur van de school beslist uiteindelijk wat er met dit advies gebeurt.
 
Het klachtenreglement ligt voor een ieder ter inzage bij de directeur.