Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad is, wat de naam zelf al zegt; een orgaan voor medezeggenschap of anders gezegd inspraak. Elke school heeft een schoolbestuur, ook wel bevoegd gezag genoemd. Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid; de beslissingen die worden genomen voor de school. Het bestuur neemt de beslissingen niet alleen, maar in overleg met de medezeggenschapsraad (MR). Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat hij heeft, kenbaar maken aan het bestuur, of daar nu wel of niet om wordt gevraagd. Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (bij wet vastgelegd). 

De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de keuze van een lesmethode, de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten, enz. Over de verschillende onderwerpen heeft de MR adviesrecht of instemmingsrecht; bij adviesrecht geeft de MR advies die door het bevoegd gezag wel of niet overgenomen kan worden, bij het instemmingsrecht kan een beleidsverandering uitsluitend doorgang vinden als de MR hiermee instemt.

Vergaderdata MR 
De MR vergadert minimaal 6 keer per jaar. De vergadering is openbaar tenzij dit anders is aangegeven in de agenda. Als u ook een vergadering wilt bijwonen of een bepaald onderwerp met ons wilt  bespreken dan is dit uiteraard mogelijk, ouders zijn van harte welkom. Graag ontvangen wij wel graag van te voren een berichtje, aan het onderstaande e-mail adres, van uw komst en het eventueel te bespreken onderwerp.

Samenstelling
In de medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding).
Personeelsgeleding:

Oudergeleding:

De telefoonnummers staan vermeld in de schoolgids. Heeft u vragen of opmerkingen aan de MR, spreek ons dan een keer aan op school of stuur een email aan:
mr@montessori-enkhuizen.nl

Algemene documenten                                                                       Notulen
Huishoudelijk reglement 2019-2020                                                 3 juli 2018 
Jaarverslag MR 2018-2019                                                                  25 september 2018
Medezeggenschapstatuut                                                                  6 november 2018
                                                                                                                12 maart 2019
                                                                                                                14 mei 2019
                                                                                                                3 september 2019
                                                                                                                30 september 2019
                                                                                                                17 oktober 2019